ช่างตัดผม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

by admin

. ช่างตัดผม มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

ช่างตัดผมเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นพรสวรรค์เฉพาะส่วนบุคคลซึ่งนอกจากจะมีใจรักในอาชีพนี้เป็นอย่างมากแล้วต้องมีการฝึกฝนและการแสวงหาความรู้อยู่ตลอดเวลาปัจจุบันมีสถาบันเปิดสอนอาชีพในเรื่องของการตัดผมการเรียนตัดผมนั้น ช่างตัดผมจะต้องมีการเรียนรู้ในเรื่องของอุปกรณ์ที่ใช้ในการตัดผมทฤษฏีของทรงผมต่างๆการตัดผมให้เข้ากับรูปหน้าของลูกค้าอันนี้คือเรื่องสำคัญที่ช่างตัดผมควรจะต้องเรียนรู้และฝึกฝนให้เก่ง เมื่อเราฝึกฝนในทุกเรื่องของการตัดผมได้เก่งและชำนาญการแล้วไม่ว่าเราจะ เปิดร้านอยู่ที่ใดก็ตามก็จะมีลูกค้าที่มาใช้บริการอยู่เป็นประจำมีการบอกต่อกันอย่างปากต่อปาก เพื่อที่จะมาใช้บริการในร้านของเรา

ช่างตัดผมเป็นอาชีพที่ให้บริการต่อประชาชนทุกระดับเพื่อความเจริญก้าวหน้าในอาชีพช่างต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. จะต้องมีความรู้ความสามารถทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ มีจิตใจร่าเริงอยู่เสมอ

2. ต้องมีความมานะอดทนเป็นผู้ที่รักษาความสะอาดของร่างกายและการปฏิบัติงานอยู่เสมอ

3. เป็นผู้ที่มีบุคลิกดีมีเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็น มีศีลธรรมและมีมารยาทที่ดี

4. เป็นคนฉลาดหลักแหลมมีปฏิภาณไหวพริบดีรู้จักกาลเทศะและเป็นผู้ที่รู้จักประมาณตน

    ช่างตัดผม ที่ดีจะต้องมีความคิดสร้างสรรค์เกิดขึ้นได้อย่างสม่ำเสมอ เป็นคนช่างคิด ช่างสังเกตและช่างจดจำ สามารถนำประสบการณ์ต่างๆมาบูรณาการความหลากหลายเหล่านั้นออกมาเป็นหนึ่งเดียว คือ ผลงาน หรือการรู้จักคิดปรับปรุงแก้ไขดัดแปลงสิ่งต่างๆให้เป็นประโยชน์เป็นสิ่งใหม่ หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ๆได้เป็นอย่างดี

You may also like